Disclaimer

Het gebruik van de website www.jouwplanb.com is onderworpen aan de erin opgenomen algemene voorwaarden. Bezoekers worden geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de site

www.jouwplanb.com is een hulpmiddel bij het zoeken naar informatie over het aanbod en de werkwijze van Plan b. De website wil een beknopt overzicht verstrekken van de mogelijkheden tot verdrietondersteuning bij Plan b. Daarnaast wil de website in bescheiden mate ook tools en handvatten aanreiken die inspirerend kunnen zijn voor mensen in rouw, ter ondersteuning, ter oriëntatie in de zoektocht naar hulp, ter inspiratie bij de verkenning van het landschap van de bestaande mogelijkheden buiten Plan b of in de zoektocht naar ondersteuning of mogelijkheden voor zelfhulp of lotgenotencontact. De website pretendeert daarin verre van volledig te zijn en kan niet gezien worden als een officiële of volledige gids van het bestaande aanbod in Vlaanderen. Deze site vermeldt ook websites van andere diensten of organisaties.  Deze partijën zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze op hun webpagina’s ontsluiten. www.jouwplanb.com heeft geen officiële doorwijsfunctie naar gespecialiseerde hulpverlening. www.jouwplanb.com pretendeert ook geen vervanging te zijn van gespecialiseerde aangepaste hulpverlening ten behoeve van patiënten met een ernstige psychische behoefte of psychiatrische aandoening. Plan b is niet aansprakelijk voor schade bij patiënten die na consultatie van www.jouwplanb.com geen adequate of de verkeerde hulpverlening hebben geraadpleegd of gevonden.

Alle informatie op deze site is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet specifiek individueel of volgens een bepaalde diagnose, en deze informatie mag niet als een persoonlijk, professioneel,  paramedisch advies of een equivalent daarvan beschouwd worden.

Gebruik van de site

Plan b besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.jouwplanb.com en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Plan b vindt transparantie en eenvoud belangrijk en doet het mogelijke om de informatie overzichtelijk en structureel weer te geven met veel aandacht voor zowel vormgeving als gebruiksgemak. www.jouwplanb.com wil een warme plek zijn die voelt als een veilig welkom voor de cliënt met zijn/haar verdriet. Geen enkele rouw is gelijk en geen enkel rouwproces is hetzelfde, en daarom is het niet mogelijk om een universeel aanspreekpunt te bieden dat even goed werkt voor elk apart individu. Juist omdat iedereen uniek is, zal ook elk proces uniek zijn. Www.jouwplanb.com werd met grote zorg gebouwd en er is veel aandacht besteed aan de juiste bewoordingen. Niettemin zou het kunnen dat bepaalde inhoud of voorbeelden of thema’s heel erg gevoelig liggen voor sommige kwetsbare gebruikers en daarom vragen wij om daar met grote omzichtigheid mee om te springen. Moest bepaalde inhoud toch ervaren worden als ongepast, kwetsend of confronterend, gelieve ons daar dan voor te willen verontschuldigen en ons dat te melden via [email protected] . Wij zullen uw kritiek en verbetervoorstellen zeer ernstig nemen en ervan gebruik maken om de kwaliteit van onze dienstverlening en de website te optimaliseren. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Plan b niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Plan b de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webbeheerder via [email protected]. Plan b tracht technische onderbrekingen zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat www.jouwplanb.com volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Besloten facebookgroep

Plan b voorziet voor zijn cliënten een private community via de besloten Facebookgroep ‘Nice Tribe’. Plan b zal voortdurende inspanningen leveren om de kwaliteit van deze besloten Facebookgroep en de erop gedeelde informatie te vrijwaren maar kan dat ook niet altijd voor 100% garanderen. Lotgenoten die gebruik maken van ‘Nice Tribe’ om onderling berichten te delen en troost en steun bij elkaar te zoeken of aan elkaar te verlenen doen dat steeds op eigen initiatief, voor eigen rekening  en op eigen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van het platform verklaren zij zich ook akkoord met het gebruikersreglement.  Plan b behoudt zich het recht voor om door derden gedeelde informatie te verwijderen of in te korten. Postings van de deelnemers van Nice Tribe zijn voor rekening van de auteurs. Ervaringen, meningen, geponeerde stellingen, beweringen en discussies gepubliceerd vanwege deelnemers op het platform van Nice Tribe, worden niet noodzakelijk door Plan b onderschreven. Plan b zal zijn uiterste best doen om ongepast of schadelijke inhoud zo snel mogelijk te verwijderen. In geen geval kan Plan b verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor schade of nadeel vanwege door derden geposte  inhoud  op ‘Nice Tribe’. Door gebruik te maken van het platform en zich derhalve akkoord te verklaren met het gebruikersreglement doen deelnemers ook automatisch afstand van verhaal. Plan b dient zich niet te verantwoorden bij het verwijderen of inkorten van inhoud en is ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of gevolgschade daaruit voortvloeiend. Het is niet toegestaan aan rouwcoaches of hulpverleners in de nabestaandenzorg, hetzij vrijwilligers of professioneel, of nabestaandenconsulenten van uitvaartorganisaties, eveneens als aan alle andere instantie hetzij van commerciële, hetzij van niet-commerciële aard, om zich te mengen in de gesprekken op het lotgenotenplatform van Nice Tribe. Het is eveneens niet toegestaan om in Nice Tribe publiciteit of promotie te maken voor enige commerciële activiteit of voor instanties die een gelijkaardig aanbod verstrekken als Plan b. Interessante teksten, gedichten, video’s, films, beelden, ervaringen, activiteiten, evenementen etc, die relevant zijn voor de lotgenoten en in lijn liggen van de missie van Plan b, kunnen gepost worden aan de beheerder van Nice Tribe en kunnen na goedkeuring gepubliceerd worden. Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens van andere Lotgenoten uit de Nice Tribe groep te verzamelen of kopiëren of deze lotgenoten op te nemen in mailing lijsten van welke aard ook. Plan b is niet aansprakelijk indien derden toch de Facebookgegevens van lotgenoten gaan aanwenden voor eigen gebruik. Klachten kunnen gemeld worden aan [email protected]. Inbreuken zullen strafrechtelijk worden vervolgd, niet alleen als inbreuk op de privacy wetgeving en de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, maar desgevallend ook in het kader van imagoschade, concurrentievervalsing of mededinging.

Blogs

Op www.jouwplanb.com zijn regelmatig blogs te lezen. Deze zijn de persoonlijke inzichten, ervaringen, overtuigingen en meningen van de auteur. Op deze teksten rust ook auteursrecht en deze mogen niet gekopieerd of verspreid worden. Deze teksten hebben ook een algemeen karakter en kunnen niet gezien worden als een specifieke toegepaste diagnose, advies of expliciete behandeling van elke persoonlijke individuele of bijzondere situatie. De blog kan niet gezien worden als een therapie of behandeling en aan de inhoud ervan kunnen derhalve ook geen rechten ontleend worden.

Beperkte aansprakelijkheid

Plan b kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Links

Deze site bevat links die u doorverwijzen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Plan b beschikt in dat geval over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites  houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Plan b aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Auteursrecht

De meeste op deze site gebruikte afbeeldingen zijn eigen afbeeldingen en/of werden speciaal in opdracht voor Plan b gemaakt door Shaunifotografie.be. Sommige andere afbeeldingen zijn foto’s waarop geen auteursrecht rust en werden legaal gratis of betalend gedownload van sites zoals ‘Foto’s voor Therapeuten; Unsplash, Pexels, StockSnap, Pixabay, PikWizard of Stocksnap.io. Er werd geen enkele afbeelding gebruikt waarop auteursrecht rust tenzij Plan b deze rechtmatig aangekocht heeft.    Het  Logo van Plan b werd speciaal in opdracht van Plan b en uniek voor Plan b ontwikkeld. Gebruik of namaak ervan gelden als een inbreuk op het auteursrecht. De voorstellingsvideo van Plan b werd door eigen mensen en in eigen beheer gemaakt en de personen die erin figureren hebben hiervoor hun uitdrukkelijke toestemming verleend. Het is niet toegestaan deze beelden te kopiëren, verspreiden of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze op deze site werden bedoeld. De bijhorende muziek van de video werd rechtmatig aangekocht door Plan b. Alle teksten, en benamingen werden bedacht en gemaakt door Plan b en Plan b is dan ook de enige rechtmatige eigenaar ervan. Het f2F-proces is een nieuwe door Plan b ontwikkelde eigen methode, specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van een rouwproces, en vertrekkende van het klassieke model van Debriefing. Sommige frasen of fragmenten werden gedeeltelijk overgenomen van een bestaande therapeutische klassieke debriefing tekst  waarvan de auteur onbekend is. Kopiëren, verspreiden of gebruik van f2F buiten Plan b om, is niet toegestaan en wordt gezien als schending van het auteursrecht. Cliënten die het f2F proces bij Plan b bestelden als onderdeel van een traject kunnen dit uiteraard wel voor eigen individuele doeleinden gebruiken, en steeds op eigen verantwoordelijkheid. Aangaan van het f2F proces bij Plan b geldt als een middelenverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis. Plan b kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of klachten, voortkomend uit het onaangepast, onjuist, of te intensief aangaan van het f2F proces. Plan b is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van f2F voor andere aangelegenheden dan ondersteuning van het rouwproces. F2F is niet geschikt om zonder begeleiding ingezet te worden voor behandeling van bijvoorbeeld PTSS. Patiënten met een neiging tot suïcidale gedachten of gedragingen zijn eraan gehouden om gespecialiseerde hulp te raadplegen. Zie bij de links.