Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle cliënten die gebruik maken van het aanbod van Plan b met maatschappelijke zetel te Schoten en ingeschreven in K.B.O. met ondernemings nummer 0745.797.587 als éénmanszaak onder de officiële handelsbenaming Bart Verschueren, en op internet vertegenwoordigd onder de url www.jouwplanb.com. Hierna genoemd Plan b.

Met ‘gebruik maken van het aanbod’ wordt bedoeld : Inschrijven en/of deelnemen aan één van de trajecten of het individuele aanbod van Plan b zowel als het volgen of besteld hebben van de online webinars Rouwatelier,  zowel als het deelnemen aan de communicaties binnen ‘Nice Tribe ‘, de besloten facebookgroep van Plan b.

Behoudens vooraf andersluidend en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen betekent intekenen op het aanbod van Plan b automatisch het integrale akkoord met deze voorwaarden.

Alle communicatie verloopt via [email protected]

1. Toepassingsgebied

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Plan b met expliciete uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Plan b behoudt zich het recht onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen indien de noodzaak zich daartoe noopt.

2. Dienstverlening

Plan b biedt verdrietondersteuning bij rouw. De begeleiding heeft tot doel de cliënt de best mogelijke ondersteuning te bieden bij problemen rond zijn/haar welzijn en geestelijke gezondheid en welbevinden ten gevolge van rouw door verlies van een dierbare. Plan b stelt de rouwende cliënt in staat zelf zijn/haar leven op te pakken en/of anders om te gaan met het geleden verlies in zijn/haar leven.

De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis. Afhankelijk van het gekozen traject kan bij opstart/intake aan de cliënt gevraagd worden een inlichtingenfiche te vervolledigen. Deze omvat een omschrijving van de klacht, een omschrijving van data en omstandigheden van het geleden verlies, en de eventuele psychiatrische voorgeschiedenis van de cliënt. De cliënt engageert zich om de ingevulde inlichtingenfiche waarheidsgetrouw, volledig en eventueel gedocumenteerd terug te bezorgen voor aanvang van de begeleiding. Onvolledig of foutief ingevulde fiches kunnen aanleiding zijn voor de afwijzing in geval van voorkomende klachten of schade.

Plan b pretendeert een hoge kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen juist voor te stellen. Het kan niet worden uitgesloten dat bepaalde gegevens toch onvolkomenheden vertonen of voor foute interpretatie vatbaar zijn. Indien op basis van dergelijke foute informatie een cliënt voor een traject werd ingeschreven, behoudt Plan b zich het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing kosteloos te annuleren.

3. Privacy

3.1. Privacy rechten van de cliënt.

Plan b draagt zorg voor de privacy van de cliënt en verwerkt zijn/haar persoonsgegevens voor cliëntenbeheer: het verlenen van goede zorg, informatieverstrekking m.b.t. diensten, financiële en boekhoudkundige verwerking. De cliënt is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn of haar gegevens en eventuele wijzigingen daaromtrent. Het privacybeleid van Plan b staat beschreven op www.jouwplanb.com . Persoonlijke getuigenissen en vertrouwelijke informatie vallen onder de deontologische code van het beroepsgeheim en worden door Plan b met grote zorg vertrouwelijk behandeld en niet openbaar gemaakt of gedeeld met derden uitgezonderd eventueel aan de behandelende arts van de cliënt als daarvoor de medische urgentie zich zou voordoen of  aan de bevoegde gerechtelijke instanties en altijd alleen strikt binnen het daartoe wettelijke bepaalde kader als er expliciete aanleiding voor zou zijn.

3.2. Cliëntendossier

Met oog op het aanbieden van de juiste zorg op maat kan Plan b van haar cliënt een cliënten-dossier bijhouden met aantekeningen omtrent verloop van het proces of andere bijzonderheden. Omdat Plan b verdrietondersteuning verstrekt en geen echte psycho-therapie beoefent zijn we niet gehouden aan de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van gezondheidsberoepen en is het bijhouden van een verplicht ‘patiëntdossier’ zoals bepaald in Compsy niet strikt vereist. (art 9 §1) Daarom spreken we ook van een cliënt of een deelnemer, en niet van een patiënt. In zoverre Plan b van een bepaalde cliënt wél een dossier bijhoudt, kan de cliënt op dezelfde rechten aanspraak maken zoals dat bepaald werd in de WPR.

3.3. Privacyverplichtingen van de cliënt

De cliënt is zich ervan bewust dat in de trajecten van Plan b of op de besloten Facebookgroep het delen van gevoelige of vertrouwelijke informatie omtrent zichzelf aan derden of in de groep, volledig gebeurt onder de eigen verantwoordelijkheid. Hoewel Plan b alles in het werk stelt om de privacy te vrijwaren is de cliënt zich bewust van de technische beperkingen van gegevensbescherming en private security dewelke verbonden zijn aan de platformen van de sociale media zoals Facebook en Whatsapp en/of Webinar Geek, Zoom of andere en/of de betrouwbaarheid en integriteit van andere groepsdeelnemers. Plan b wijst elke aansprakelijkheid af indien door de cliënt gedeelde vertrouwelijke informatie ongewild toch op één of andere wijze zou bekend geraken buiten de ertoe bedoelde groep. Anderzijds is de cliënt zelf ook gebonden aan het confidentialiteitsbeginsel om de door andere cliënten binnen de groep gedeelde vertrouwelijke informatie op een integere manier te behandelen en niet openbaar te maken of te delen met derden. Door deel te nemen aan de groepstrajecten of communicatieplatformen van Plan b verbindt de cliënt zich uitdrukkelijk tot het naleven van deze geheimhoudingsclausule. Het schenden van deze clausule zal gezien worden als een inbreuk op de privacywetgeving en kan als zodanig vervolgd worden.

Om dezelfde reden is het niet toegestaan om in de groepstrajecten van Plan b geluids,-video of foto-opnames te maken. Deelnemers aan een groepstraject die toch samen op de foto willen, die doen dat enkel mits wederzijdse toestemming, wanneer het niet hinderlijk is voor andere groepsleden en geheel op eigen verantwoordelijkheid. Evenmin is het toegestaan live chat streamings op te nemen of openbaar te maken.

4. Titel van eigendom.

De door Plan b verstrekte ondersteuning en aangeboden dienstverlening is voor een groot deel gesteund op door Plan b eigen ontwikkeld of samengesteld materiaal dat niet mag worden gedeeld, verspreid, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Plan b. Het  is op straffe van gerechtelijke vervolging de cliënt of zijn handlanger niet toegestaan om enigerlei verstrekte hulpmiddel, bijvoorbeeld met betrekking tot het f2F proces te kopiëren, te verspreiden of te delen met derden. Doorgeven, verspreiden of kopiëren van video of e-gids zal behandeld worden als plagiaat of schending van de copyright en dienovereenkomstig vervolgd en beboet worden. Ook de inhoud van de online webinars van Rouwatelier; de gesproken of geschreven theoretische trainingen tijdens de sessies van het mannentraject Rouwe Bolsters; met inbegrip van afgedrukte hand-outs van eventueel presentaties, ook bij de groepstrajecten van de lotgenotengesprekken ‘Innige Deelnemers’ of het individuele persoonlijke traject Traanraken worden door dit copyright beschermd.

5. Tarieven

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website en zoals vermeld op de ondertekende overeenkomst. Alle verdrietondersteuning inclusief brainspotting wordt enkel verstrekt aan particulieren en is vrijgesteld van BTW volgens art.44.

6. Betaling

Betaling gebeurt zoals beschreven op de website en bepaald in de overeenkomst. Alle langdurige en groepstrajecten dienen vooruit vereffend te worden per overschrijving op BE44 0018 8445 2645, of via de betaalknop op de website (indien al van toepassing) . Individuele sessies kunnen ter plaatse cash (gepast) afgerekend worden of via  betaalapp van je telefoon.(Payconic by Bankcontact). Plan b beschikt niet over een betaalterminal waarbij je met een creditcard of bankkaart kan afrekenen.

7. Annuleren of verplaatsen

Verplaatsen van een individuele sessie kan éénmalig kosteloos tot 48u voor aanvang. Annuleren van een sessie verloopt bij Plan b via gebruik van een Joker. Elke cliënt beschikt bij aanvang van elk traject over een joker die éénmalig kan ingezet worden om kosteloos te annuleren. Als tijdstip geldt het moment dat Plan b de annulatie ontvangt per e-mail, sms, telefoon (gsm) of voicemail. Bij laattijdige annulatie en vanaf de tweede annulatie wordt de sessie aangerekend.

8. Eenzijdige beëindiging traject

8.1. Beëindiging door de cliënt

De cliënt heeft steeds het recht het traject eenzijdig te beëindigen. Hij/zij is in dat geval gehouden tot een forfaitaire betaling van 30% van de prijs voor het ganse traject, bedrag waarvan beide partijen overeenkomen dat het kosten en winstderving van Plan b dekt. In dat geval is de cliënt ook gehouden tot het tijdig informeren van Plan b. Door gewoon weg blijven zonder verwittiging verzaakt de cliënt aan deze mogelijkheid van eenzijdige opzeg en is hij/zij eraan gehouden het volledige traject te vergoeden.

8.2 Beëindiging door Plan b

Eenzijdige beëindiging door Plan b geeft slechts aanleiding tot de terugbetaling aan de cliënt van reeds betaalde maar niet geleverde diensten of delen van diensten. Bij het door Plan b voortijdig stopzetten van een lopend traject zal de cliënt gecrediteerd worden a ratio van het niet geleverde saldo. Er is geen vergoeding verschuldigd wanneer de cliënt zijn (betalings)verbintenissen niet stipt is nagekomen, wanneer Plan b van mening is dat doorverwijzing naar aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is of wanneer ziekte, moreel onvermogen of overmacht aan de orde is.

9. Aansprakelijkheid

Deelname aan de trajecten van Plan b gebeurt op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Plan b, zal de cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk blijven voor eigen keuzes, gedragingen, mededelingen, acties of gevolgen daarvan. Plan b is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Plan b neemt in het kader van haar competenties persoonlijk verantwoordelijkheid op voor de keuze, de toepassing en de gevolgen van de methodes en technieken die zij toepast en voor de professionele adviezen die zij geeft. De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Plan b is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid onder de polis (para)medische beroepen. De cliënt vindt deze verzekering voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Plan b wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd. Onjuist verstrekte gegevens op het inlichtingenformulier zijn opschortend aan dit recht.

10. Erkenning, beroepsgeheim en deontologie

Alle dienstverlening van Plan b wordt verzorgd door Bart Verschueren, erkend Brainspot therapeut (Fase I) , erkend rouwcoach in de integratieve Rouw en verlies begeleiding, en gediplomeerd bachelor in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (RUG Gent). Plan b is gebonden aan het beroepsgeheim en aan de deontologische code therapeuten in de interactionele vormgeving (IV) (www.vvtiv.be). Plan b is tevens aangesloten bij diverse beroepsverenigingen. De voornaamste elementen uit de deontologische code zijn het beroepsgeheim en het recht op informatie.

11. Klachtenprocedure

Klachten dienen rechtstreeks en binnen de 10 werkdagen gericht aan Plan b. Onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Bij klachten inzake verwerking persoonsgegevens kan de cliënt terecht op www.privacycommissie.be I voor vragen en klachten m.b.t. titel en deontologie bij de Psychologencommissie www.compsy.be I [email protected]  en bij de Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving www.vvtiv.be I [email protected]